ДАНС разкрило 39 случая на корупция по високите етажи ..

Към 30 юни на прокуратурата са предадени 400 случая, 13 са разкритите случаи на пране на пари и финансиране на терористична дейност, разкрити са 39 случая на корупция сред лица, заемащи висши държавни постове. Това се посочва в доклад на ДАНС, посветен на неговата работа за полугодието.

"Извършените разходи по бюджета на агенцията за първото полугодие на 2010 г. в размер на 41 631 127 лв., представляват 43 на сто спрямо утвърдения размер на разходите за 2010 г. на агенцията (96 810 060 лв.)", се посочва в документа.
За отчитания период се отбелязва като важно постижение оптимизирането на структурата на ДАНС - "звената са структурирани според спецификата на дейност и въз основа на линеен, обектов и географски принцип". Друг важен момент от предприетите реформи е намаляването броя на структурните единици и на управленските нива.
"Премахнато е звеното на съветниците към председателя на агенцията, което позволи ясно разпределяне на отговорностите на висше ръководно равнище. Броят на ръководните длъжности в оперативните и информационно-аналитичните структури е намален съответно с 4 и 7%", се казва в отчета.
Също така е "извършено е преразпределение на щата на ДАНС с цел приоритетно пренасочване на ресурсите към звената, отговорни за създаване на основния продукт от дейността. Увеличен е делът на служителите в оперативните звена от 64% на 72%, при намаляване на работещите в информационно-аналитичните от 16% на 13% и в административните структури от 20% на 15%".
През първото полугодие на 2010 г. е актуализирана системата за оценка на собствената дейност на структурите на ДАНС, осъществяващи оперативно-издирвателна дейност, с цел оптимизиране на критериите за оценка от гледна точка значимостта и сложността на дейностите. "В резултат на извършените структурни реформи общата оценка на собствената дейност през първото полугодие на 2010 г. нараства с 11,88 процентни пункта в сравнение с тази за 2009 г.", се казва в доклада. През първото полугодие на 2010 г. политиката за защита на националната сигурност е била фокусирана в изпълнение на дейности по превенция и противодействие на пълния спектър от престъпни деяния, насочени срещу националните интереси и сигурността на страната.
ДАНС е осъществила 692 реализации, чрез които е пресечена незаконна дейност. Извършени са контролни дейности за спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовата нормативна база спрямо 2090 организационни единици; сертифицирани са 40 регистратури и са извършени 105 проверки (планови, инцидентни, тематични и контролни).
Издадени са: 17 акта за установяване на административно нарушение с връчени писмени предписания за отстраняване на констатираните проблеми, 8106 разрешения за достъп до класифицирана информация, 34 удостоверения за сигурност на фирми, обезсилени са 3 удостоверения. Осъществен е контрол за надеждност на 199 лица, получили разрешения за достъп до класифицирана информация. Извършени са 9 проверки по сигурността на българските контингенти зад граница.
Извършени са 3 проверки по сигнали и жалби по отношение превенция на корупцията на лица, заемащи висши държавни длъжности. Проучени 13002 лица кандидатстващи за придобиване на българско гражданство, статут на бежанец и за входни визи в Република България. Проучени са 190 сделки за износ на оръжие,154 сделки за внос на оръжие и 10 сделки за транзит.
За отчетения период са получени 686 уведомления за съмнителни операции на обща стойност над 206 милиона евро, като повече от половината от сигналите са подадени от банките. В брой за този период са направени 88 336 тегления в брой на суми по-големи от 30 000 лева, за които е уведомен ДАНС. Осъществени са 189 проверки по искане на МВР. Постоянната парламентарна комисия за контрол на ДАНС упражнява ефективен парламентарен контрол за законосъобразност и целесъобразност на действията на агенцията, пише още в отчета.
Източник/БГНЕС ......................

Novinite24 Headline Animator

В БЛОГА СА ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ ОТ БЪЛГАРСКИ И СВЕТОВНИ ИНФОРМАЦИОННИ АГЕНЦИИ И САЙТОВЕ.NOVINITE24 НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА КОЙТО И ДА Е САЙТ ДОСТИГНАТ ЧРЕЗ ВЪНШНИ ЛИНКОВЕ ОТ NOVINITE24. ИЗТОЧНИЦИ:

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ , WWW.BNR.BG , DARIKNEWS.BG, BGNES.COM,ACTUALNO.COM, BTA.BG, PODLUPA.BG,DW, RAZKRITIA.COM, КЛЮКИ.БГ И ДРУГИ СВОБОДНИ ИЗТОЧНИЦИ.